Středoškolská odborná činnost

Obor: 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Název práce:
K postmodernímu středu

Text ke stažení ve formátu PDF SOČ 2006/2007
Posudek práce: Petr Škrášek

Obor: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Název práce:
Internalizovaná homofobie

Text ke stažení ve formátu PDF, 390 kB: SOČ 2005/2006,
Prezentace ve formátu MS PowerPoint (.ppt), 1.1 MB: SOČ 2005/2006
Posudky práce: MUDr. Ž. Herrová (540kB),  Mgr. Zdeněk Sloboda (165kB),  MUDr. Ivo Procházka, CSc. (20kB)
Abstrakt na Konferenci

Obor: 04. Biologie

Název práce:
Dynamika exprese mRNA Sak, Polo kinázy 4, během růstu a zrání prasečího oocytu

Text ke stažení ve formátu PDF, 200 kB: SOČ 2004/2005

Prezentace ve formátu MS PowerPoint (.ppt), 114 kB: SOČ 2004/2005

Přílohy ve formátu PDF (prvních pět příloh je v jednom souboru 1-5.pdf (325kB), další přílohy jsou samostatně):
 1. PCR-test plazmidické DNA
 2. Určení počtu cyklů, ve kterých lze při standardní koncentraci b-globinu získat band
 3. Test Real-Time RT-PCR primerů
 4. Elektroforéza produktů první Real-Time PCR
 5. Elektroforéza produktů první Real-Time PCR – delší expozice
 6. Ukázka sekvenační křivky (346 kB)
 7. Sekvence parciální cDNA prasečí Sak (20 kB)
 8. Sekvence fragmentu proteinu (10 kB)
 9. Nejhomolognější známé proteiny k získané parciální sekvenci prasečí Plk4 (30 kB)
 10. Multiple Alignment, srovnání sekvencí (544 kB)
 11. Motif Scan Graphic Results (24 kB)
 12. Srovnávací Motif Scan, myší Plk4 (24 kB)
 13. Test Real-Time RT-PCR primerů (64 kB)
 14. Test Real-Time RT-PCR primerů, melt (36 kB)
 15. Vytvoření b-globinové standardní křivky, melt (36 kB)
 16. Vytvoření Sak-standardní křivky, melt (38 kB)
 17. Real-Time RT-PCR kvantifikace mRNA pro prasečí Sak, první sada vzorků (58 kB)
 18. Real-Time RT-PCR kvantifikace mRNA pro prasečí Sak, první sada vzorků, melt (39 kB)
 19. Posudek Mgr. Heleny Fulkové (114 kB)
 20. Potvrzení o připravované publikaci článku avizovaného v přihlášce (370 kB)

Gender a pohlavní role